wicca, poganie, neopoganie, modlitwa Dryghtyn

Pogaństwo i neopogaństwoWicca  |  Autoportret polskich (neo)pogan  |  Birch Wicca  |  Pagan Pentagram Radio  |  Reportaż  |  Wiccantogether  |  Ecomagick  |  Ebooki  |  Witchvox  |  Abmberandjet Yahoo group  |  Świat Magii  |  Asatru  |  Międzynarodowa Federacja Pogańska  |  Forum PFI  | Neopogańskie Forum Silverion  |  Rozmaryn i Pieprz  | Kanał Youtube autora strony  |  Wiccański Krąg - Portal Wiccan Tradycyjnych  |  Polskie Forum Wicca  |  Pagan World Radio  | Wicca Tradycyjne Polska na Facebook  | Pouczenie Bogini. Wicca. Religie neopogańskie.


wicca, neopoganstwo, religia, poganie                          wicca, Pouczenie Bogini                          Tradycja Aleksandryjska, wicca                          wicca, Model Dynamiki Spiralnej, Ken Wilber

Religie neopogańskie
 

Ogólna charakterystyka.
 

Mianem religii neopogańskich określamy szerokie spektrum religii powstałych stosunkowo niedawno lecz odwołujących się do typowych dla religii pogańskich wartości, takich jak politeizm, panteizm, poczucie koniczności dostrojenia się do życia z naturą, poczucie bycia jej cząstką.

Zdecydowana większość neopogan celebruje życie uważając je za wspaniały dar. Celebracja ta i jej formy postrzegane są zwykle jako hołd składany bogom – „Gdyż moje są uniesienia ducha, i moja jest również radość na ziemi, a moim prawem jest miłość wszystkich istot.” ( Pouczenie Bogini ).

Model dynamiki spiralnej.
 

Moim zdaniem istotę religii neopogańskiej dobrze ilustruje schemat ewolucji i świadomości propagowany przez Kena Wilbera. Przedstawiany przez niego model nazywany jest dynamiką spiralną. Ken Wilber wychodząc z założenia, że rozwój świadomości można określić jako wzrost zdolności do uwzględniania innych ludzi i ich potrzeb ( empatia ) oraz idące z tym w parze zmniejszanie się narcyzmu ( widzenie siebie z bardziej obiektywnej perspektywy, jako składowej większej całości ).

Wychodząc z takiego założenia Ken Wilber opracował spektrum ewolucji świadomości, którego poszczególne poziomy nawzajem się przenikają.

1. archaiczno – instynktowny (beżowy) – jest to poziom przetrwania, na którym jednostka kieruje się odruchami i instynktami, dążeniem do zaspokojenia potrzeb biologicznych. Jest to poziom świadomości występujący u niemowląt, może się też aktywować u osób dorosłych w sytuacjach zagrożenia życia, jednak w kulturze pełni role marginalną. Jest to poziom prepersonalny, jaźń nie jest jeszcze wyodrębniona.

2. magiczno – animistyczny (purpurowy) – cechuje go wiara w duchy przodków, czary, hierarchię ustalają więzy krwi. Jego przejawy można zaobserwować u szczepów, wspólnot plemiennych, grup przestępczych, korporacyjnych, czy subkulturowych działających na zasadzie prostego rozróżnienia: my a inni – obcy.

3. czerwony - bóstwa obdarzone mocą – na tym poziomie po raz pierwszy zarysowuje się jaźń odrębna od szczepu, posiadająca moc, egocentryczna. Świat postrzegany jest jako dżungla pełna niebezpieczeństw, ale też możliwości podboju, dążenia do celu „po trupach” bez wyrzutów sumienia.

4. mityczny (niebieski) – charakteryzuje go nacisk na przynależność do grupy, konformizm, władza absolutna, przykazania boskie i prawo, pojęcie dobra i zła, konformizm religijny lub państwowy, dominacja sztywnych hierarchii i porządków społecznych w imię ładu, boskiego prawa itp.

5. racjonalny (pomarańczowy) - dokonania naukowe - wyłamuje się z „mentalności stadnej”, ceniąc poszukiwanie prawdy, przejawia światopogląd racjonalny, wiarę, że światem rządzą prawa nauki, przemysł, giełda, wolny rynek, łączy się często z materializmem, także dialektycznym.

6. pluralistyczny / relatywistyczny (zielony) - jaźń wrażliwa – zrzeszenia, działalność charytatywna organizacji pozarządowych, ochrona środowiska, wyzwolenie od dogmatyzmu, postawa „wszystko wolno”, ale jednocześnie ceni się dialog, poprawność polityczną, kompromis, pluralistyczny relatywizm, postmodernizm, prawa człowieka. Cechuje go silny egalitaryzm, niechęć wobec struktur hierarchicznych.

7. integralny (żółty) - integrujący - poszerzenie świadomości, widzenie holarchiczne, życie jako kalejdoskop naturalnych hierarchii, priorytet mają: elastyczność, spontaniczność, funkcjonalność, wiedza i kompetencja zastępuje władzę.

8. holistyczny (turkusowy) - uniwersalny system holistyczny. Połączenie czucia z poznaniem; liczne poziomy są splecione ze sobą w jeden system świadomości. Czasem wyłania się nowa duchowość, mistyczne siły, doznania transpersonalne. Myślenie turkusowe wykorzystuje całą spiralę, obejmuje wiele poziomów oddziaływań.

W kontekście założeń charakteryzujących religie neopogańskie widać wyraźnie, że ich członków charakteryzują poziomy od szóstego wzwyż. Neopoganie zdolni są postrzegać siebie jako cząstkę czegoś większego, czegoś co często czczą jako bogów. W takim kontekście neopoganie wnoszą zupełnie nową jakość w pojmowanie boskości, naszego miejsca we wszechświecie, ładu jaki – ich zdaniem – powinien zostać osiągnięty i do którego dążą.

Alicja Barcikowska w swoim artykule „Fenomen współczesnego pogaństwa – między nieświadomością a świadomością” zwraca jednak uwagę:

„Przez translację Wilber rozumie zmianę, horyzontalny ruch wewnątrz danej struktury, natomiast przez transformację przemianę, wertykalny ruch prowadzący do przekroczenia struktury wyjściowej. Rozwój świadomości wiąże się z transformacją, a translacja służy raczej utrwalaniu status quo. Jeśli zbytnio skoncentrujemy się na zewnętrznych przejawach danej religii czy kultu, łatwo możemy popełnić błąd „pre/trans” polegający na pomyłkowym potraktowaniu poziomów preracjonalnego jako transracjonalnego i odwrotnie transracjonalnego jako preracjonalnego, tylko dlatego, iż oba są nie-racjonalne. Dotyczy to nie tylko zjawiska neopogaństwa, ale również innych religii.”

Współczesne religie poganskie / neopogańskie szybko zdobywające popularność to Wicca, Druidyzm i Asatru.

Dziękuję Alicji Barcikowskiej za zgodę na wykorzystanie jej pracy i uwagi.

Poganie przez 30000 lat, czyli od czasów późnego paleolitu wzbogacali i strzegli prastare wartości, kulturę i wiedzę. Kontynuacją tej najstaszej religii świata odnoszącą się do tych samych bóstw jest współczesna religia Wicca. Świadczą o tym między innymi znalezione we Francji malowidła naskalne przedstawiające kobietę w ciaży oraz mężczyznę z głową jelenia stojących w kręgu z grupą ludzi. Wspomniane malowidła są także spuścizną po naszych pogańskich przodkach, dziełem naszej europejskiej pogańskiej kultury, którą sami wypracowalismy, a która w późniejszych wiekach została zniszczona przez obce nam chrześcijaństwo. Dzisiajszy świat idealnie kompatybilny z pogańskim relatywizmem i traktowaniem Ziemi jak jednego organizmu, za który jesteśmy odpowiedzialni, wraca jednak do swoich korzeni odrzucając dogmatyzm będacy zawsze źródłem zniewolenia i hamulcem postępu.

Jak napisał Carl Sagan:

"Stare odwołania do rasistowskiego,
sexualnego, religijnego szowinizmu,
do wściekłego nacjonalizmu
przestają działać.

Tworzy się nowa świadomość,
która postrzega Ziemię jak jeden
organizm i widzi w wojnie z samym sobą
szaleństwo"

Czy da się realizować poziom 6 modelu bez pogaństwa?


W 1990 roku sonda Voyager z zadaniem opuszczenia Układu Słonecznego wykonała zdjęcie Ziemi z ogromnej odległości. Wybitny astronom i egzobiolog Carl Sagan pod wpływem refleksji napisał wówczas "Pale blue dot. A vision of human Future in Space".

"Z odległej perspektywy Ziemia może nie wydawać się szczególnie interesująca. Ale dla nas jest inaczej. Spójrz ponownie na tę kropkę. To nasz dom, to my. A na niej każdy kogo kochasz, każdy kogo znasz, każdy o kim kiedykolwiek słyszałeś, każde ludzkie życie, jakie kiedykolwiek istniało przeżywało swoje życie właśnie tam. Suma naszych radości i cierpień, tysiące przekonanych o własnej słuszności religii, ideologii i ekonomicznych doktryn, każdy myśliwy i zwierzyna, każdy bohater i tchórz, każdy twórca i niszczyciel cywilizacji, każdy król i podwładny, każda zakochana para młodych ludzi, każda matka i ojciec, pełne nadziei dziecko, wynalazca i odkrywca, każdy nauczyciel moralności, skorumpowany polityk, każdy "gwiazdor", każdy "władca absolutny", każdy święty i grzesznik w historii naszego gatunku żyli tam, na pyłku kurzu zawieszonym w blasku Słońca.

Ziemia jest maleńkim miejscem na olbrzymiej kosmicznej arenie. Pomyśl o rzekach krwi przelanych przez tych wszystkich generałów i imperatorów by mogli w glorii i chwale stać sie chwilowymi władcami skrawka tej kropki. Pomyśl o niewyobrażalnych okrucieństwach zadawanych mieszkańcom jednego skrawka tej kropki przez ledwo odróżnialnych mieszkańców innego, jak ogromna jest ich nieświadomość, jak wielka gorliwość w zabijaniu innych, jak zagorzała ich nienawiść.

Nasza postawa, nasze wyobrażenie własnej wartości, iluzja że mamy jakąś uprzywilejowaną pozycję we wszechświecie została podważona tym odległym obrazem bladej plamki. Nasza planeta jest samotną drobiną we wspaniałej otchłani kosmicznej ciemności. W naszej bezradności w tym ogromie nie ma szans, że pomoc nadejdzie z zewnątrz, by uratować nas przed nami samymi.

Ziemia jest, póki co, jedynym znanym światem zdolnym podtrzymać życie. Nie ma innego miejsca do którego, przynajmniej w najbliższej przyszłości, nasz gatunek mógłby migrować. Odwiedzić, tak. Osiąść, jeszcze nie. Czy ci się to podoba czy nie, Ziemia jest miejscem, w którym istniejemy.

Mówi się, że astronomia uczy skromności i buduje charaktery. Prawdopodobnie nie można lepiej zobrazować szaleństwa płynącego z ludzkiej zarozumiałości niż tym odległym obrazem naszego maleńkiego świata. Według mnie to podkreśla naszą odpowiedzialność za traktowanie się życzliwie oraz dbanie i kochanie tego bladego punktu, jedynego domu jaki kiedykolwiek mieliśmy."

/Carl Sagan/

Powyższy tekst jest przykładem świeckiego humanizmu. Ideologicznie nie różni sie od zalożeń pogaństwa wyrażonego szacunkiem do życia, świadomością bycia częścią większej całości, odpowiedzialnością za jej harmonijne rozwój i egzystencję. Świecki humanizm prowadzi często do panteizmu typowego dla wielu nurtów pogaństwa.

WICCAN REDE
 

Bide ye wiccan laws you must,
in perfect love and perfect trust

Live ye must and let to live,
fairly take and fairly give
For the circle thrice about
to keep unwelcome spirits out
To bind ye spell well every time,
let the spell be spake in rhyme
Soft of eye and light of touch,
speak ye little, listen much
Deosil go by the waxing moon,
Chanting out ye baleful tune
When ye Lady's moon is new,
kiss ye hand to her times two

When ye moon rides at her peak,
Then ye heart's desire seek
Heed the north winds mighty gale,
lock the door and trim the sail

When the wind comes from the south,
love will kiss thee on the mouth
When the wind blows from the east,
expect the new and set the feast.
Nine woods in the cauldron go,
burn them fast and burn them slow
Elder be ye Lady's tree,
burn it not or cursed ye'll be

When the wheel begins to turn,
soon ye beltane fires will burn
When the whell hath turned a Yule
light the log the Horned One rules

Heed ye flower, bush and tree,
by the Lady blessed be
Where the rippling waters go,
cast a stone, the thruth ye'll know

When ye have and hold a need,
harken not to others greed
With a fool no season spend,
or be counted as his friend

Merry meet and merry part,
bright the cheeks and warm the heart.
Mind ye threefold law ye should,
three times bad and three times good

When misfortune is enow,
wear the star upon they brow
True in love must ye ever be,
lest thy love be false to thee

These eight words the wiccan rede fulfill;
An harm ye none, do what ye will.

Blessed be

Poganie


Religie neopogańskie i inne systemy religijne, ewolucja kultury:

Dynamika spiralna

Na naszych łamach: Poganie, wicca, rozwój świadomości, religie pogańskie, Ken Wiber, religie pierwotne, pogaństwo


Teologia pogańska

"Renesans Pogaństwa?" - arcyciekawy materiał dotyczący zmian w postrzeganiu boskości na przestrzeni wieków

Zarys systemowej teorii kultury

Neopogaństwo polskie w świetle systemowej teorii kultury

Duchowość i świętość

Neopogaństwo a symulakry

Podmiotowość wirtualnych bytów duchowych neopogaństwa


Ksiezyc
Bogowie Wicca
okultyzm